Hak Guna Bangunan ( HGB ) Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu 30 tahun ( pasal 35 ayat 1 UUPA). HGB dapat di perpanjang untuk jangka waktu 20 tahun dan dapat juga diajukan pembaharuan.

Yang dapat mempunyai HGB adalah warga negara Indonesia dan Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

HGB dapat diberikan diatas tanah hak pengelolaan maupun tanah hak milik. Untuk HGB atas tanah hak milik diberikan jangka waktu paling lama 30 tahun, jika waktu itu usai tidak dapat diperpanjang kecuali diberikan jangka waktu yang baru melalui kesepakatan antara pemegang HGB dan HM yang aktanya dibuat dihadapan PPAT dan wajib di daftar.

HGB dapat beralih dan dapat pula dialihkan kepada pihak lain melalui jual beli, tukar menukar, penyertaan dalam modal, hibah dan pewarisan. Proses peralihan tersebut harus dibuat dengan akta oleh PPAT serta wajib didaftarkan. Selain itu, HGB juga dapat beralih melalui jual beli lelang yang harus dibuktikan dengan berita acara lelang.


0 Response to "Hak Guna Bangunan ( HGB )"

Posting Komentar